Dragash School
TEST - WEBDIZAJN 1. Šta je internet a) mreža računara * b) uređaj za gledanje multimedije c) sredstvo za komunikaciju 2. Šta označava skračenica WWW a) windows wide web b) work watch weather c) world wide web * 3. Šta je browser a) veza prema sajtu b) program koji prikazuje internet strane * c) grafički prikaz programskog koda 4. PHOTOSHOP je a) program za obradu fotografija (slika) * b) program za crtanje na internetu c) podsetnik sa slikama 5. Formati slika na internetu (nastavci) a) psd, tif, tga b) css, htm, php c) jpg, png, gif * 6. Koji format slika moze da se animira a) jpg b) gif * c) tif 7. Koji program koristimo za pravljenje web strana a) Dreamweaver * b) Photoshop c) Ilustrator 8. HTML je a) Programski jezik b) skriptni jezik * c) tip fonta, slova 9. Koje jezike koristimo za izradu web strana a) C++, Fortran, Algol b) HTML, CSS, PHP * c) Visual Bejzik, Paskal, Lisp 10. Šta znači reč HTML a) Hypothesis Temporary Market Language b) Hyper Text Margin Landscape c) Hyper Text Markup Language * 11. Zaokružite browser-e a) Mozilla Firefox * b) Photoshop c) Opera * d) Paskal e) Google Chrome * f) Dreamweaver g) Internet Eksplorer * h) Safari * 12. Šta znači reč CSS a) Casual Style Shape b) Current Style Shelf c) Cascading Style Sheets * 13. HTML jezik se pise a) u tagovima * b) linijama teksta c) slike i slova 14. HTML jezik, verzije 5, (HTML5) počinje sa a) b) * c) 15. Napišite osnovnu strukturu HTML dokumenta ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 16. Tipovi HTML elemenata a) Blok i Linijski * b) Pravougaoni i okrugli c) Slike i tekst 17. Napišite tag za prikaz slike na webstrani ____________________ 18. Šta su hyperlinkovi a) Tagovi za prikaz teksta b) Super veze među HTML elementima c) Veza prema drugim web stranama * 19. Blok elementi se ređaju na web strani a) jedan pored drugog b) jedan ispod drugog * c) jedan iznad drugog 20. Linijski elementi se ređaju na web strani a) jedan pored drugog * b) jedan ispod drugog c) jedan iznad drugog